Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen ("GDPR") i kraft, vilket påverkar alla bolag som hanterar personuppgifter om EU-medborgare. Din personliga integritet är viktig för oss. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har vi uppdaterat vår integritetspolicy och vi önskar informera er om vad uppdateringarna innebär i vår vidare relation. De nya reglerna påverkar ej tidigare ingångna avtal eller övriga förpliktelser. Genom att fortsätta nyttja Mäklarjourens tjänster godkänner du integritetspolicyn som börjar gälla från den 25 maj 2018.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det betyder att t.ex. namn, adress, telefonnummer, log-data, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer som är i livet.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av personuppgifter.

De personuppgifter Mäklarjouren behandlar

I Mäklarjourens verksamhet behandlar vi följande personuppgifter: personnummer, namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser samt uppgifter om innehav i affärsverksamhet.

Ändamål med och laglig grund för behandlingen

Mäklarjouren behandlar ovanstående personuppgifter i syftet att fullgöra förmedlingsuppdrag. För att kunna utföra förmedling av verksamheter krävs att Mäklarjouren behandlar personuppgifter i syfte att upprätthålla kontakt och för att upprätta avtal och andra juridiska dokument. Uppgifter om innehav i affärsverksamhet krävs för att kunna förmedla densamma. Kontaktuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte. Mäklarjouren använder sig inte av något automatiskt individuellt beslutsfattande avseende personuppgifter och personuppgifterna sprids inte till tredje part utan att samtycke av berörd part först inhämtas.

Mäklarjourens lagliga grund för behandlingen av personuppgifterna är fullgörande av avtal eller på ett berättigat intresse.

Dina personuppgifter kommer inte användas för annat ändamål än som framgår av vår integritetspolicy om vi inte dessförinnan har samlat in ditt samtycke eller informerat dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enighet med tillämpliga dataskyddsregler.

 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Mäklarjouren KB

Mäklarjouren ansvar för behandlingen av personuppgifter när kontakt upprättas med våra kunder och vid utförandet av förmedlingsuppdrag och övriga delar av Mäklarjourens verksamhet.

Övrig information

Vid frågor gällande behandlingen av personuppgifter kontakta Mäklarjouren.

Kontaktuppgifter:

 

  • Mäklarjouren KB
  • Blomstergatan 5
  • Box 36072
  • 400 13 Göteborg
  • Tel: 031-775 27 51
  • E-post info@maklarjouren.nu
  • Current
×
×
×
×
×
×
×